mail icon pcgs@gmail.com

BẢN ĐỒ TỶ LỆ NHIỄM VÀ PHÂN BỐ CÁC LOẠI GIUN SÁN KHU VỰC NAM BỘ - LÂM ĐỒNG

Số Liệu Chi Tiết

Chú thích

  • -
  • 0% - 10%
  • 10% - 20%
  • 20% - 30%
  • 30% - 40%
  • 40% - 50%
  • 50% - 60%
  • 60% - 100%